МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВАСИЛЬКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАТУТ

Васильківської загальноосвітньої школи І-III ступенів №9

Васильківської міської ради Київської області

(нова редакція із змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету Васильківської міської ради № 30 від 30.01.07р.)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Васильківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Васильківської міської ради Київської області ( скорочена назва "Васильківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9"), створена рішенням виконавчого комітету Васильківської міської ради народних депутатів № 338 від 26.08.89 року і знаходиться у комунальній власності.

1.2. Юридична адреса Школи:

08606. Київська область, м. Васильків, вул.Декабристів 135, тел.: 6-26-66, 6-49-92

1.3. Васильківська загальноосвітня школа 1-ІІІ ступенів № 9 (далі - Школа) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником і власником є Васильківська міська рада Київської області. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Школи, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює статус та мікрорайон обов'язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

1.5. Головною метою Школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями Школи є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціальне зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду:

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

1.7. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту". "Про загальну середню освіту". Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої,

наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. В Школі визначена українська мова навчання і виховання та запроваджено профільне навчання в школі III ступеня.

1.11. Школа має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію та акредитацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з засновником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

- створювати структурні підрозділи, вносити зміни в штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення за рахунок власних коштів;

- запрошувати на роботу спеціалістів на договірних (контрактних) умовах;

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

- встановлювати форму для учнів;

- надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

- здавати в оренду вільні приміщення у порядку, визначеному законодавством України;

- входити до складу навчально – виховних комплексів, навчально – виховних об’єднань з дошкільними, позашкільними та іншими навчально – виховними закладами;

- у випадку здійснення інноваційної діяльності, Школа може мати статус експериментальної без зміни підпорядкування, типу і форми власності. Зміна статусу проводиться у відповідності з Положенням про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, яке затверджене Міністерством освіти України;

- створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною) формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, класи (групи) з профільним навчанням;

- на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття середньої освіти на початок навчального року в залежності від контингенту учнів та у відповідності з навчальним планом встановлювати відповідну мережу класів, груп продовженого дня, гуртків, факультативів, курсів за вибором та профільних курсів, індивідуальних занять і т.п.

1.12. В складі Школи функціонують методичні об’єднання, творчі групи, психологічні та

медичні служби, які організовуються на основі нормативних документів Міністерства

освіти України та потреб педагогічних працівників в підвищенні фахової майстерності.

1.13. Медичне обслуговування учнів забезпечується засновником і здійснюється Васильківською

центральною районною лікарнею.

1.14. Взаємовідносини Школи з юридичними і фізичними особами визначаються чинним

законодавством та договорами, що укладені між ними.

1.15. Школа здійснює свою діяльність за наявності ліцензії, виданої в установленому

законодавством України порядку.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

2.1 Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного робочого плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Школи, визначаються перспективи її розвитку. План роботи затверджується радою Школи.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план Школи погоджується радою Школи і затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків на семестр, щоденний, тижневий та річний режим роботи Школи.

2.2 Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань, та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.3 Школа здійснює навчально-виховний процес за очною формою навчання.

2.4 Зарахування учнів до Школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

2.5 У разі потреби учень, може перейти протягом будь-якого року навчання до іншої Школи. Переведення учнів до іншої Школи здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.6 У Школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-5 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Групи комплектуються, як правило, з учнів одного класу. В окремих випадках дозволяється доукомплектування груп учнями інших класів.

Режим роботи груп продовженого дня визначається щорічно і затверджується наказом директора Школи.

2.7 Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

2.8. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 175 робочих днів у школі І ступеня (1 - 3 (4) класи) та 190 робочих днів — II - III ступенів (5- 11 (12) класи).

2.9 Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються Школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальний рік поділяється на 2 семестри, тривалість яких визначається відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

2.10Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України.

2.11За погодженням з відділом освіти Васильківської міської ради та з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю щорічно радою Школи затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше ЗО календарних днів.

2.12Тривалість уроків у Школі становить:

- у перших класах - 35 хвилин;

- у других - четвертих класах - 40 хвилин;

- у п'ятих - дванадцятих - 45 хвилин

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Васильківської міської ради та Васильківською районною санітарно - епідеміологічною станцією.

2.13Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно - гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Школи і затверджується директором.

Тижневий режим роботи Школи фіксується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.14Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 30 хвилин.

2.15Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно - гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.16Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

2.17У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні.

2.18У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.19Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.20Порядок переведення і випуск учнів Школи визначається “Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01,02.2001р. за №120/5311.

2.21При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання та математики.

2.22Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000 р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за№ 925/5146.

2.23Учням, які закінчили певний ступень Школи, видасться відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи (І ступень) - табель успішності;

- по закінченні основної школи (II ступень)- свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні школи (III ступень) - атестат про повну загальну середню освіту.

2.24 Випускникам Школи вручаються документи про базову та повну загальну середню освіту на бланках, затверджених Кабінетом Міністрів України.

2.25 За успіхи у навчанні для учнів Школи можуть встановлюватись, форми морального і матеріального заохочення. Положення про заохочення розробляється дирекцією і стверджується радою Школи щорічно в межах коштів, передбачених на ці цілі.

2.26Школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.27 Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани Школи погоджуються з Міністерством освіти і науки за поданням управління освіти і науки Київської облдержадміністрації.

2.28 Індивідуальне навчання та екстернат у Школі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки.

2.29 Мережа класів у Школі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів у класі) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

2.30 Прийом учнів до всіх класів Школи здійснюється на безконкурсній основі відповідно до території обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до Школи за наявності вільних місць у відповідному класі.

2.31 Прийом учнів до спеціалізованих класів з поглибленим вивченням окремих предметів

проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки.

2.32 Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у Школі здійснюється згідно з

нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

2.33 Навчально-виховний процес у Школі здійснюється за різними формами: у вигляді уроків,

лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо. У спеціалізованих класах навчально – виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною; поряд з традиційними методами і формами використовуються інноваційні технології навчання.

2.34 Невстигаючі протягом двох років навчання у школі І ступеня учні за рішенням психолого-

медико-педагогічної консультації можуть продовжити навчання у відповідному спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, їх навчання може продовжуватися за індивідуальними навчальними планами і програмами.

2.35 В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути

звільнені від проходження державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров'я.

2.36 У Школі забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних

партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

2.37Примусове залучення учнів Школи до вступу в будь-які об’єднання громадян, релігійні

організації і воєнізовані формування забороняється.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.Учасниками навчально-виховного процесу в Школі є

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють

3.2 Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним

законодавством та цим Статутом.

3.3 Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно - відновною та лікувально-оздоровчою базою Школи;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування Школи;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність

3.4 Учні Школи зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- отримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку Школи;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5 Педагогічними працівниками Школи можуть бути особи з високими моральними якостями,

які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6 Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші

трудові відносини регулюються законодавством України про працю. Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.7 Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу; проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування Школи;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

3.8 Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не

допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.9 Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу Школи;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя й дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження директора Школи, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради

3.10 У Школі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація

здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11 Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього

розпорядку Школи, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.12 Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, директора Школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Школи;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Школи та у відповідних державних, судових органах;

3.13 Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов. повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.14 Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Школі;

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Школи;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу;

3.15. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися Статуту школи;

- виконувати накази та розпорядження керівника Школи, рішення органів громадського самоврядування;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

3.16 Учні Школи залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до

самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

3.17 Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства

директором Школи і затверджується відділом освіти міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового

окладу} лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

3.18 Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у

разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.19 Директор Школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, їхні права і обов'язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, правилами внутрішнього

розпорядку та Статутом.

3.20 Права і обов'язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку Школи.

3.21 У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством. Школа може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

IV. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

4.1 Управління Школою здійснюється засновником - Васильківською міською радою та уповноваженим нею органом - відділом освіти Васильківської міської ради.

Безпосереднє керівництво Школою здійснює директор.

Директором може бути тільки громадянин У країни, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор Школи та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти Васильківської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у Школі є конференція ; часників навчально - виховного процесу, яка скликаються не менше одного разу на рік.

4.3 Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників Школи - зборами трудового колективу;

- учнів школи ІІ-ІИ ступеня - класними зборами;

- батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

4.4 Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів:

- від працівників школи - 75,

- - учнів -75,

- - батьків - 75.

- - Термін їх повноважень становить 1 рік.

4.5 Конференція правомочна, якщо й її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з

трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

4.6 Право скликати конференцію мають голова ради Школи, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Школи, засновник.

4.7 Конференція:

- обирає раду Школи, її голову, встановлює термін їх повноважень;

- заслуховує звіт директора і голови ради Школи;

- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Школи;

- затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Школи;

- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників Школи;

4.8. У період між конференціями діє рада Школи.

Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості

щодо розвитку Школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Школою;

- розширення колегіальних форм управління Школою;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією

навчально-виховного процесу.

4.9 Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в Школі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та Школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.10 До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості.

4.11 Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією Школи.

4.12 Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

4.13 На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.14 Рада Школи діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

4.15Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

4.16 Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

4.17 Засідання ради може скликатися її головою, або з ініціативи директора, власника, а також

членами ради.

4.18 Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше

двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

4.19.1 Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту школи, доводяться в 7-ми денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

4.20 У разі незгоди адміністрації Школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія,

що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів

громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Школи.

4.21 Очолює раду Школи голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом

педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

4.22 Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з

окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

4.23 Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності

Школи, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.24 Рада Школи:

- організовує виконання рішень конференцій;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією Школи розглядає і затверджує план роботи Школи та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;

- затверджує режим роботи Школи;

- сприяє формуванню мережі класів Школи, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Ніколи золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібного медаллю за "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"; разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про

- присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно- масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків аби осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово- побутових умов учня які перебувають в несприятливих соціально-економічних

- умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Школи;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.25 При Школі за рішенням конференції може створюватися і діяти піклувальна рада та інші

органи громадського самоврядування, діяльність яких не суперечить діючому законодавству про освіту.

4.26Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.27Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у Школі;

- зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Школи;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників Школи;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та Школою.

4.28 Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої

влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій. Школи, окремих громадян,

у тому числі іноземних.

4.29 Члени піклувальної ради обираються на конференції Школи шляхом голосування простою

більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

4.30 Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес

(відвідування уроків, тощо) без згоди керівника Школи.

4.31 У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце

обирається інша особа.

4.32 Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства,

держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

4.33Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

4.34Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох теїнн її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

4.35Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

4.36 Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Школи, батьків. громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.37 Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з

числа піклувальної ради. З числа, членів піклувальної ради також обираються заступник та

секретар.

4.38 Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

4.39 Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної

ради.

4.40 Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора Школи, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно - відновної та лікувально-оздоровчої бази Школи;

- залучати додаткові джерела фінансування Школи;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Школи;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють представники учнівського самоврядування.

4.41 Директор Школи:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи; забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно - гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників. завідуючих навчальними кабінетами,

майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників Школи;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність .за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, засновником, органами державної виконавчої влади, тощо;

4.42 У Школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

4.43 Головою педагогічної ради є директор Школи.

4.44 Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного - процесу, планування та режиму роботи Школи;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників Школи.

4.45 Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Школи,

засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.46 У Школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.47 Основною структурною ланкою Школи є клас - колектив учнів, що формується з метою виконання завдань Школи на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку. Учнівські збори (школи) класу - колективний орган учнівського самоврядування.

Учнівські збори Школи (класу):

- обирають органи учнівського самоврядування Школи (класу);

- висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;

- обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

4.48 Батьківські збори Школи (класу) - колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори Школи (класу):

- обирають органи батьківського самоврядування;

- обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування Школи;

- залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної й позашкільної роботи;

- вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі й Школі;

- запрошують педагога-вихователя, вчителів, представників державних органів управління, адміністрації Школи, для обговорення стану і перспектив роботи класу й Школи, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

V. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА ШКОЛИ.

5.1 Матеріано-технічна база Школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання,

транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Школи.

5.2 Майно Школи належить їй на правах власності, повного господарського відання або

оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту Школи та укладених ним угод.

5.3 Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними

ресурсами несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4 Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Школи проводиться лише

випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Школі внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються до чинного законодавства.

5.5 Для забезпечення навчально-виховного процесу база Школи складається із навчальних

майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також по. актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лігафонного і комп'ютерного кабінетів, їдальні та буфету, теплиці, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження, тощо.

5.6 Відповідно до рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради народних № 110

від 25.03.85 р. Школа має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1 Фінансово-господарська діяльність Школи здійснюється на основі її кошторису.

6.2 Джерелами формування кошторису Школи є:

- кошти засновника;

- кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально- дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3 У Школі створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням

матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

6.4 Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку Школи в установі

банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором Школи.

6.5 Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються згідно

з наказом директора, що видається на підставі рішення ради Школи, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

6.6 Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання

здійснюють органи місцевого самоврядування та органи управління освітою.

6.7 Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальн

ресурси , користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально - побутових умов колективу.

6.8 Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Школі визначається законодавством та

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника бухгалтерський облік у Школі може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1 Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних

надходжень має п раво проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2 Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво

навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, чи об'єднаннями інших країн.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ.

8.1 Державний контроль за діяльністю Школи здійснюється з метою забезпечення реалізації

єдиної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2 Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція

закладів, засновник та відділ освіти Васильківської міської ради.

8.3 Основною формою державного контролю за діяльністю Школи є атестація, що проводиться

одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4 У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Школи з питань, пов’язаних

з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться (власником) відповідно до законодавства.

8.5 Звітність про діяльність Школи встановлюється відповідно до законодавства.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ.

9.1 Рішення про реорганізацію або ліквідацію Школи приймає засновник.

Реорганізація Школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках

за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управляння школою.

9.2 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і

розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3 У випадку реорганізації права та зобов'язання Школи переходять до правонаступників

відповідно чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.4 Ліквідація Школи відбувається у формах позбавлення її статусу закладу освіти та статусу

юридичної особи.

9.5. При реорганізації чи ліквідації Школи учням, які навчалися в ній, повинна бути

можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

9.6. При реорганізації чи ліквідації Школи працівникам, які звільняються або переводяться,

гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

Кiлькiсть переглядiв: 1053

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.